VedtekterVedtekter 
for
NORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF)
 Drammen & Omegn Lokallag
- Foreningen for fuglevern

Drammen, 1. februar 1995

Reviderte vedtekter fra årsmøtet 06.03 2008


§ 1. Navn.
Forenings navn er NOF, Drammen & Omegn Lokallag for fuglevern

§ 2. Formål.
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver å:
1)       Arbeide for fuglevern spesielt og naturvern generelt.
2)       Fungere som bindeledd og talerør for natur- og fugleinteresserte i Drammensdistriktet.
3)       Søke gjennom møter, kursvirksomhet, ekskursjoner m.m. å øke interessen for og kunnskapen om vår fuglefauna.

§ 3. Styret. 
Styret skal bestå av minimum 5 personer: Leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. I tillegg kan det oppnevnes 1 nestleder. Styret kan oppnevne nødvendige komiteer og tillitsmenn. Styrevedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 styrerepresentanter er til stede.

§ 4. Valg.
Styrets medlemmer velges av årsmøtet for 2 (to) år av gangen. Alle styremedlemmer kan gjenvelges, men minst 1 av styrets medlemmer bør årlig tre ut. Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.


§ 5. Medlemskap.
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler medlemskontingenten. Foreningen har 3 medlemskapskategorier: 
1)       Seniormedlemskap. Alle medlemsrettigheter.
2)       Juniormedlemskap. Som 1) med redusert kontingent. 
          Aldersgrense 16 år. 
3)       Familiemedlemskap med alle rettigheter.  Dette medlemskapet knyttes opp mot et seniormedlemskap og mottar all innformasjon igjennom seniormedlemskapet 

§ 6. Vedtektsendringer. 

Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer bør bekjentgjøres for medlemmene i årsmøteinnkallelsen. 

§ 7. Årsmøte.
Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel, og skal avholdes senest innen utgangen av mars måned. Faste poster på årsmøtet er:
-          Styrets årsberetning
-          Regnskap
-          Valg
-          Velge leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og  revisor for 2 år av gangen. 
-          Valgkomité på 2 medlemmer velges for 2 år av gangen 
-          Fastsettelse av kontingent
Vedtakene gjøres med simpelt flertall. Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende i god tid før møtedagen.

§ 8. Kontingent.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 9. Oppløsning.
Ved en eventuell oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud. Hvis denne ikke eksisterer, tilfaller eiendelene NOF sentralt.